Erratum: Axially Symmetric Divertor Experiment (ASDEX) upgrade team (Review of Scientific Instruments (2010) 81 (039903))

J. Adamek, C. Angioni, G. Antar, C. V. Atanasiu, M. Balden, W. Becker, K. Behler, K. Behringer, A. Bergmann, R. Bilato, V. Bobkov, J. Boom, A. Bottino, M. Brambilla, F. Braun, M. Brüdgam, A. Buhler, A. Chankin, I. Classen, G. D. ConwayD. P. Coster, P. De Marń, R. D'Inca, D. Dodt, H. Doerk-Bendig, R. Drube, R. Dux, T. Eich, N. Endstrasser, K. Engelhardt, H. U. Fahrbach, L. Fattorini, R. Fischer, C. Forest, J. C. Fuchs, K. Gál, M. García-Muoz, M. Gemisic Adamov, L. Giannone, T. Görler, S. Gori, S. Da Gra̧a, H. Greuner, O. Gruber, A. Gude, S. Günter, G. Haas, N. Hammer, T. Hauff, B. Heinemann, A. Herrmann, N. Hicks, J. Hobirk, M. Hölzl, D. Holtum, C. Hopf, M. Huart, V. Igochine, M. Janzer, F. Jenko, A. Kagarmanov, A. Kallenbach, A. Kammel, S. Kálvin, O. Kardaun, M. Kaufmann, M. Kick, A. Kirk, H. J. Klingshirn, G. Koscis, H. Kollotzek, C. Konz, K. Krieger, T. Kurki-Suonio, B. Kurzan, K. Lackner, P. T. Lang, B. Langer, P. Lauber, M. Laux, F. Leuterer, J. Likonen, L. Liu, A. Lohs, T. Lunt, A. Lyssoivan, K. Mank, M. E. Manso, M. Mantsinen, M. Maraschek, P. Martin, M. Mayer, P. McCarthy, K. McCormick, R. McDermott, H. Meister, F. Meo, P. Merkel, R. Merkel, V. Mertens, F. Merz, H. Meyer, A. Mlynek, F. Monaco, H. W. Müller, M. Münich, H. Murmann, G. Neu, R. Neu, J. Neuhauser, B. Nold, J. M. Noterdaeme, G. Pautasso, G. Pereverzev, E. Poli, S. Potzel, M. Püschel, T. Pütterich, G. Raupp, M. Reich, B. Reiter, T. Ribeiro, R. Riedl, V. Rohde, J. Roth, M. Rott, F. Ryter, W. Sandmann, J. Santos, K. Sassenberg, P. Sauter, A. Scarabosio, G. Schall, K. Schmid, P. Schneider, W. Schneider, R. Schrittwieser, J. Schweinzer, B. Scott, U. Seidel, M. Sempf, F. Serra, M. Sertoli, M. Siccinio, A. Sigalov, A. Silva, E. Speth, A. Stäbler, R. Stadler, K. H. Steuer, J. Stober, B. Streibl, E. Strumberger, W. Suttrop, G. Tardini, C. Tichmann, W. Treutterer, L. Urso, E. Vainonen-Ahlgren, P. Varela, C. Vorpahl, D. Wagner, C. Wigger, M. Wischmeier, E. Wolfrum, E. Würsching, D. Yadikin, Q. Yu, D. Zasche, T. Zehetbauer, M. Zilker, H. Zohm

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
Article number039903
JournalReview of Scientific Instruments
Volume81
Issue number3
DOIs
Publication statusPublished - 2010

ASJC Scopus subject areas

  • Instrumentation

Cite this

Erratum : Axially Symmetric Divertor Experiment (ASDEX) upgrade team (Review of Scientific Instruments (2010) 81 (039903)). / Adamek, J.; Angioni, C.; Antar, G.; Atanasiu, C. V.; Balden, M.; Becker, W.; Behler, K.; Behringer, K.; Bergmann, A.; Bilato, R.; Bobkov, V.; Boom, J.; Bottino, A.; Brambilla, M.; Braun, F.; Brüdgam, M.; Buhler, A.; Chankin, A.; Classen, I.; Conway, G. D.; Coster, D. P.; De Marń, P.; D'Inca, R.; Dodt, D.; Doerk-Bendig, H.; Drube, R.; Dux, R.; Eich, T.; Endstrasser, N.; Engelhardt, K.; Fahrbach, H. U.; Fattorini, L.; Fischer, R.; Forest, C.; Fuchs, J. C.; Gál, K.; García-Muoz, M.; Gemisic Adamov, M.; Giannone, L.; Görler, T.; Gori, S.; Da Gra̧a, S.; Greuner, H.; Gruber, O.; Gude, A.; Günter, S.; Haas, G.; Hammer, N.; Hauff, T.; Heinemann, B.; Herrmann, A.; Hicks, N.; Hobirk, J.; Hölzl, M.; Holtum, D.; Hopf, C.; Huart, M.; Igochine, V.; Janzer, M.; Jenko, F.; Kagarmanov, A.; Kallenbach, A.; Kammel, A.; Kálvin, S.; Kardaun, O.; Kaufmann, M.; Kick, M.; Kirk, A.; Klingshirn, H. J.; Koscis, G.; Kollotzek, H.; Konz, C.; Krieger, K.; Kurki-Suonio, T.; Kurzan, B.; Lackner, K.; Lang, P. T.; Langer, B.; Lauber, P.; Laux, M.; Leuterer, F.; Likonen, J.; Liu, L.; Lohs, A.; Lunt, T.; Lyssoivan, A.; Mank, K.; Manso, M. E.; Mantsinen, M.; Maraschek, M.; Martin, P.; Mayer, M.; McCarthy, P.; McCormick, K.; McDermott, R.; Meister, H.; Meo, F.; Merkel, P.; Merkel, R.; Mertens, V.; Merz, F.; Meyer, H.; Mlynek, A.; Monaco, F.; Müller, H. W.; Münich, M.; Murmann, H.; Neu, G.; Neu, R.; Neuhauser, J.; Nold, B.; Noterdaeme, J. M.; Pautasso, G.; Pereverzev, G.; Poli, E.; Potzel, S.; Püschel, M.; Pütterich, T.; Raupp, G.; Reich, M.; Reiter, B.; Ribeiro, T.; Riedl, R.; Rohde, V.; Roth, J.; Rott, M.; Ryter, F.; Sandmann, W.; Santos, J.; Sassenberg, K.; Sauter, P.; Scarabosio, A.; Schall, G.; Schmid, K.; Schneider, P.; Schneider, W.; Schrittwieser, R.; Schweinzer, J.; Scott, B.; Seidel, U.; Sempf, M.; Serra, F.; Sertoli, M.; Siccinio, M.; Sigalov, A.; Silva, A.; Speth, E.; Stäbler, A.; Stadler, R.; Steuer, K. H.; Stober, J.; Streibl, B.; Strumberger, E.; Suttrop, W.; Tardini, G.; Tichmann, C.; Treutterer, W.; Urso, L.; Vainonen-Ahlgren, E.; Varela, P.; Vorpahl, C.; Wagner, D.; Wigger, C.; Wischmeier, M.; Wolfrum, E.; Würsching, E.; Yadikin, D.; Yu, Q.; Zasche, D.; Zehetbauer, T.; Zilker, M.; Zohm, H.

In: Review of Scientific Instruments, Vol. 81, No. 3, 039903, 2010.

Research output: Contribution to journalArticle

Adamek, J, Angioni, C, Antar, G, Atanasiu, CV, Balden, M, Becker, W, Behler, K, Behringer, K, Bergmann, A, Bilato, R, Bobkov, V, Boom, J, Bottino, A, Brambilla, M, Braun, F, Brüdgam, M, Buhler, A, Chankin, A, Classen, I, Conway, GD, Coster, DP, De Marń, P, D'Inca, R, Dodt, D, Doerk-Bendig, H, Drube, R, Dux, R, Eich, T, Endstrasser, N, Engelhardt, K, Fahrbach, HU, Fattorini, L, Fischer, R, Forest, C, Fuchs, JC, Gál, K, García-Muoz, M, Gemisic Adamov, M, Giannone, L, Görler, T, Gori, S, Da Gra̧a, S, Greuner, H, Gruber, O, Gude, A, Günter, S, Haas, G, Hammer, N, Hauff, T, Heinemann, B, Herrmann, A, Hicks, N, Hobirk, J, Hölzl, M, Holtum, D, Hopf, C, Huart, M, Igochine, V, Janzer, M, Jenko, F, Kagarmanov, A, Kallenbach, A, Kammel, A, Kálvin, S, Kardaun, O, Kaufmann, M, Kick, M, Kirk, A, Klingshirn, HJ, Koscis, G, Kollotzek, H, Konz, C, Krieger, K, Kurki-Suonio, T, Kurzan, B, Lackner, K, Lang, PT, Langer, B, Lauber, P, Laux, M, Leuterer, F, Likonen, J, Liu, L, Lohs, A, Lunt, T, Lyssoivan, A, Mank, K, Manso, ME, Mantsinen, M, Maraschek, M, Martin, P, Mayer, M, McCarthy, P, McCormick, K, McDermott, R, Meister, H, Meo, F, Merkel, P, Merkel, R, Mertens, V, Merz, F, Meyer, H, Mlynek, A, Monaco, F, Müller, HW, Münich, M, Murmann, H, Neu, G, Neu, R, Neuhauser, J, Nold, B, Noterdaeme, JM, Pautasso, G, Pereverzev, G, Poli, E, Potzel, S, Püschel, M, Pütterich, T, Raupp, G, Reich, M, Reiter, B, Ribeiro, T, Riedl, R, Rohde, V, Roth, J, Rott, M, Ryter, F, Sandmann, W, Santos, J, Sassenberg, K, Sauter, P, Scarabosio, A, Schall, G, Schmid, K, Schneider, P, Schneider, W, Schrittwieser, R, Schweinzer, J, Scott, B, Seidel, U, Sempf, M, Serra, F, Sertoli, M, Siccinio, M, Sigalov, A, Silva, A, Speth, E, Stäbler, A, Stadler, R, Steuer, KH, Stober, J, Streibl, B, Strumberger, E, Suttrop, W, Tardini, G, Tichmann, C, Treutterer, W, Urso, L, Vainonen-Ahlgren, E, Varela, P, Vorpahl, C, Wagner, D, Wigger, C, Wischmeier, M, Wolfrum, E, Würsching, E, Yadikin, D, Yu, Q, Zasche, D, Zehetbauer, T, Zilker, M & Zohm, H 2010, 'Erratum: Axially Symmetric Divertor Experiment (ASDEX) upgrade team (Review of Scientific Instruments (2010) 81 (039903))', Review of Scientific Instruments, vol. 81, no. 3, 039903. https://doi.org/10.1063/1.3340955
Adamek, J. ; Angioni, C. ; Antar, G. ; Atanasiu, C. V. ; Balden, M. ; Becker, W. ; Behler, K. ; Behringer, K. ; Bergmann, A. ; Bilato, R. ; Bobkov, V. ; Boom, J. ; Bottino, A. ; Brambilla, M. ; Braun, F. ; Brüdgam, M. ; Buhler, A. ; Chankin, A. ; Classen, I. ; Conway, G. D. ; Coster, D. P. ; De Marń, P. ; D'Inca, R. ; Dodt, D. ; Doerk-Bendig, H. ; Drube, R. ; Dux, R. ; Eich, T. ; Endstrasser, N. ; Engelhardt, K. ; Fahrbach, H. U. ; Fattorini, L. ; Fischer, R. ; Forest, C. ; Fuchs, J. C. ; Gál, K. ; García-Muoz, M. ; Gemisic Adamov, M. ; Giannone, L. ; Görler, T. ; Gori, S. ; Da Gra̧a, S. ; Greuner, H. ; Gruber, O. ; Gude, A. ; Günter, S. ; Haas, G. ; Hammer, N. ; Hauff, T. ; Heinemann, B. ; Herrmann, A. ; Hicks, N. ; Hobirk, J. ; Hölzl, M. ; Holtum, D. ; Hopf, C. ; Huart, M. ; Igochine, V. ; Janzer, M. ; Jenko, F. ; Kagarmanov, A. ; Kallenbach, A. ; Kammel, A. ; Kálvin, S. ; Kardaun, O. ; Kaufmann, M. ; Kick, M. ; Kirk, A. ; Klingshirn, H. J. ; Koscis, G. ; Kollotzek, H. ; Konz, C. ; Krieger, K. ; Kurki-Suonio, T. ; Kurzan, B. ; Lackner, K. ; Lang, P. T. ; Langer, B. ; Lauber, P. ; Laux, M. ; Leuterer, F. ; Likonen, J. ; Liu, L. ; Lohs, A. ; Lunt, T. ; Lyssoivan, A. ; Mank, K. ; Manso, M. E. ; Mantsinen, M. ; Maraschek, M. ; Martin, P. ; Mayer, M. ; McCarthy, P. ; McCormick, K. ; McDermott, R. ; Meister, H. ; Meo, F. ; Merkel, P. ; Merkel, R. ; Mertens, V. ; Merz, F. ; Meyer, H. ; Mlynek, A. ; Monaco, F. ; Müller, H. W. ; Münich, M. ; Murmann, H. ; Neu, G. ; Neu, R. ; Neuhauser, J. ; Nold, B. ; Noterdaeme, J. M. ; Pautasso, G. ; Pereverzev, G. ; Poli, E. ; Potzel, S. ; Püschel, M. ; Pütterich, T. ; Raupp, G. ; Reich, M. ; Reiter, B. ; Ribeiro, T. ; Riedl, R. ; Rohde, V. ; Roth, J. ; Rott, M. ; Ryter, F. ; Sandmann, W. ; Santos, J. ; Sassenberg, K. ; Sauter, P. ; Scarabosio, A. ; Schall, G. ; Schmid, K. ; Schneider, P. ; Schneider, W. ; Schrittwieser, R. ; Schweinzer, J. ; Scott, B. ; Seidel, U. ; Sempf, M. ; Serra, F. ; Sertoli, M. ; Siccinio, M. ; Sigalov, A. ; Silva, A. ; Speth, E. ; Stäbler, A. ; Stadler, R. ; Steuer, K. H. ; Stober, J. ; Streibl, B. ; Strumberger, E. ; Suttrop, W. ; Tardini, G. ; Tichmann, C. ; Treutterer, W. ; Urso, L. ; Vainonen-Ahlgren, E. ; Varela, P. ; Vorpahl, C. ; Wagner, D. ; Wigger, C. ; Wischmeier, M. ; Wolfrum, E. ; Würsching, E. ; Yadikin, D. ; Yu, Q. ; Zasche, D. ; Zehetbauer, T. ; Zilker, M. ; Zohm, H. / Erratum : Axially Symmetric Divertor Experiment (ASDEX) upgrade team (Review of Scientific Instruments (2010) 81 (039903)). In: Review of Scientific Instruments. 2010 ; Vol. 81, No. 3.
@article{2e48eb4beebf435d81996c0e87e32cc7,
title = "Erratum: Axially Symmetric Divertor Experiment (ASDEX) upgrade team (Review of Scientific Instruments (2010) 81 (039903))",
author = "J. Adamek and C. Angioni and G. Antar and Atanasiu, {C. V.} and M. Balden and W. Becker and K. Behler and K. Behringer and A. Bergmann and R. Bilato and V. Bobkov and J. Boom and A. Bottino and M. Brambilla and F. Braun and M. Br{\"u}dgam and A. Buhler and A. Chankin and I. Classen and Conway, {G. D.} and Coster, {D. P.} and {De Marń}, P. and R. D'Inca and D. Dodt and H. Doerk-Bendig and R. Drube and R. Dux and T. Eich and N. Endstrasser and K. Engelhardt and Fahrbach, {H. U.} and L. Fattorini and R. Fischer and C. Forest and Fuchs, {J. C.} and K. G{\'a}l and M. Garc{\'i}a-Muoz and {Gemisic Adamov}, M. and L. Giannone and T. G{\"o}rler and S. Gori and {Da Gra̧a}, S. and H. Greuner and O. Gruber and A. Gude and S. G{\"u}nter and G. Haas and N. Hammer and T. Hauff and B. Heinemann and A. Herrmann and N. Hicks and J. Hobirk and M. H{\"o}lzl and D. Holtum and C. Hopf and M. Huart and V. Igochine and M. Janzer and F. Jenko and A. Kagarmanov and A. Kallenbach and A. Kammel and S. K{\'a}lvin and O. Kardaun and M. Kaufmann and M. Kick and A. Kirk and Klingshirn, {H. J.} and G. Koscis and H. Kollotzek and C. Konz and K. Krieger and T. Kurki-Suonio and B. Kurzan and K. Lackner and Lang, {P. T.} and B. Langer and P. Lauber and M. Laux and F. Leuterer and J. Likonen and L. Liu and A. Lohs and T. Lunt and A. Lyssoivan and K. Mank and Manso, {M. E.} and M. Mantsinen and M. Maraschek and P. Martin and M. Mayer and P. McCarthy and K. McCormick and R. McDermott and H. Meister and F. Meo and P. Merkel and R. Merkel and V. Mertens and F. Merz and H. Meyer and A. Mlynek and F. Monaco and M{\"u}ller, {H. W.} and M. M{\"u}nich and H. Murmann and G. Neu and R. Neu and J. Neuhauser and B. Nold and Noterdaeme, {J. M.} and G. Pautasso and G. Pereverzev and E. Poli and S. Potzel and M. P{\"u}schel and T. P{\"u}tterich and G. Raupp and M. Reich and B. Reiter and T. Ribeiro and R. Riedl and V. Rohde and J. Roth and M. Rott and F. Ryter and W. Sandmann and J. Santos and K. Sassenberg and P. Sauter and A. Scarabosio and G. Schall and K. Schmid and P. Schneider and W. Schneider and R. Schrittwieser and J. Schweinzer and B. Scott and U. Seidel and M. Sempf and F. Serra and M. Sertoli and M. Siccinio and A. Sigalov and A. Silva and E. Speth and A. St{\"a}bler and R. Stadler and Steuer, {K. H.} and J. Stober and B. Streibl and E. Strumberger and W. Suttrop and G. Tardini and C. Tichmann and W. Treutterer and L. Urso and E. Vainonen-Ahlgren and P. Varela and C. Vorpahl and D. Wagner and C. Wigger and M. Wischmeier and E. Wolfrum and E. W{\"u}rsching and D. Yadikin and Q. Yu and D. Zasche and T. Zehetbauer and M. Zilker and H. Zohm",
year = "2010",
doi = "10.1063/1.3340955",
language = "English",
volume = "81",
journal = "Review of Scientific Instruments",
issn = "0034-6748",
publisher = "American Institute of Physics Publising LLC",
number = "3",

}

TY - JOUR

T1 - Erratum

T2 - Axially Symmetric Divertor Experiment (ASDEX) upgrade team (Review of Scientific Instruments (2010) 81 (039903))

AU - Adamek, J.

AU - Angioni, C.

AU - Antar, G.

AU - Atanasiu, C. V.

AU - Balden, M.

AU - Becker, W.

AU - Behler, K.

AU - Behringer, K.

AU - Bergmann, A.

AU - Bilato, R.

AU - Bobkov, V.

AU - Boom, J.

AU - Bottino, A.

AU - Brambilla, M.

AU - Braun, F.

AU - Brüdgam, M.

AU - Buhler, A.

AU - Chankin, A.

AU - Classen, I.

AU - Conway, G. D.

AU - Coster, D. P.

AU - De Marń, P.

AU - D'Inca, R.

AU - Dodt, D.

AU - Doerk-Bendig, H.

AU - Drube, R.

AU - Dux, R.

AU - Eich, T.

AU - Endstrasser, N.

AU - Engelhardt, K.

AU - Fahrbach, H. U.

AU - Fattorini, L.

AU - Fischer, R.

AU - Forest, C.

AU - Fuchs, J. C.

AU - Gál, K.

AU - García-Muoz, M.

AU - Gemisic Adamov, M.

AU - Giannone, L.

AU - Görler, T.

AU - Gori, S.

AU - Da Gra̧a, S.

AU - Greuner, H.

AU - Gruber, O.

AU - Gude, A.

AU - Günter, S.

AU - Haas, G.

AU - Hammer, N.

AU - Hauff, T.

AU - Heinemann, B.

AU - Herrmann, A.

AU - Hicks, N.

AU - Hobirk, J.

AU - Hölzl, M.

AU - Holtum, D.

AU - Hopf, C.

AU - Huart, M.

AU - Igochine, V.

AU - Janzer, M.

AU - Jenko, F.

AU - Kagarmanov, A.

AU - Kallenbach, A.

AU - Kammel, A.

AU - Kálvin, S.

AU - Kardaun, O.

AU - Kaufmann, M.

AU - Kick, M.

AU - Kirk, A.

AU - Klingshirn, H. J.

AU - Koscis, G.

AU - Kollotzek, H.

AU - Konz, C.

AU - Krieger, K.

AU - Kurki-Suonio, T.

AU - Kurzan, B.

AU - Lackner, K.

AU - Lang, P. T.

AU - Langer, B.

AU - Lauber, P.

AU - Laux, M.

AU - Leuterer, F.

AU - Likonen, J.

AU - Liu, L.

AU - Lohs, A.

AU - Lunt, T.

AU - Lyssoivan, A.

AU - Mank, K.

AU - Manso, M. E.

AU - Mantsinen, M.

AU - Maraschek, M.

AU - Martin, P.

AU - Mayer, M.

AU - McCarthy, P.

AU - McCormick, K.

AU - McDermott, R.

AU - Meister, H.

AU - Meo, F.

AU - Merkel, P.

AU - Merkel, R.

AU - Mertens, V.

AU - Merz, F.

AU - Meyer, H.

AU - Mlynek, A.

AU - Monaco, F.

AU - Müller, H. W.

AU - Münich, M.

AU - Murmann, H.

AU - Neu, G.

AU - Neu, R.

AU - Neuhauser, J.

AU - Nold, B.

AU - Noterdaeme, J. M.

AU - Pautasso, G.

AU - Pereverzev, G.

AU - Poli, E.

AU - Potzel, S.

AU - Püschel, M.

AU - Pütterich, T.

AU - Raupp, G.

AU - Reich, M.

AU - Reiter, B.

AU - Ribeiro, T.

AU - Riedl, R.

AU - Rohde, V.

AU - Roth, J.

AU - Rott, M.

AU - Ryter, F.

AU - Sandmann, W.

AU - Santos, J.

AU - Sassenberg, K.

AU - Sauter, P.

AU - Scarabosio, A.

AU - Schall, G.

AU - Schmid, K.

AU - Schneider, P.

AU - Schneider, W.

AU - Schrittwieser, R.

AU - Schweinzer, J.

AU - Scott, B.

AU - Seidel, U.

AU - Sempf, M.

AU - Serra, F.

AU - Sertoli, M.

AU - Siccinio, M.

AU - Sigalov, A.

AU - Silva, A.

AU - Speth, E.

AU - Stäbler, A.

AU - Stadler, R.

AU - Steuer, K. H.

AU - Stober, J.

AU - Streibl, B.

AU - Strumberger, E.

AU - Suttrop, W.

AU - Tardini, G.

AU - Tichmann, C.

AU - Treutterer, W.

AU - Urso, L.

AU - Vainonen-Ahlgren, E.

AU - Varela, P.

AU - Vorpahl, C.

AU - Wagner, D.

AU - Wigger, C.

AU - Wischmeier, M.

AU - Wolfrum, E.

AU - Würsching, E.

AU - Yadikin, D.

AU - Yu, Q.

AU - Zasche, D.

AU - Zehetbauer, T.

AU - Zilker, M.

AU - Zohm, H.

PY - 2010

Y1 - 2010

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=77950574337&partnerID=8YFLogxK

UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=77950574337&partnerID=8YFLogxK

U2 - 10.1063/1.3340955

DO - 10.1063/1.3340955

M3 - Article

AN - SCOPUS:77950574337

VL - 81

JO - Review of Scientific Instruments

JF - Review of Scientific Instruments

SN - 0034-6748

IS - 3

M1 - 039903

ER -