Diffractive dissociation reaction np → Λ0K0p for incident neutron momenta between 30 and 70 GeV/c - BIS-2 collaboration

M. Smižanská, J. Hladký, M. Novák, M. Vecko, A. N. Aleev, V. A. Arefiev, V. P. Balandin, V. K. Berdyshev, V. K. Birulev, A. S. Chvyrov, I. I. Evsikov, T. S. Grigalashvili, B. N. Guskov, I. M. Ivanchenko, M. N. Kapishin, N. N. Karpenko, D. A. Kirillov, I. G. Kosarev, N. A. Kuzmin, M. F. LikhachevA. L. Lyubimov, A. N. Maksimov, P. V. Moisenz, A. N. Morozov, V. V. Palchik, A. V. Pose, A. Prokeš, L. V. Silvestrov, V. E. Simonov, L. A. Slepets, G. G. Takhtamyshev, N. V. Vlasov, K. Hiller, Yu Klabun, H. Nowak, S. Nowak, H. E. Rysek, A. S. Belousov, E. G. Devitsin, A. M. Fomenko, E. I. Malinovski, V. V. Pavlovskaya, S. Yu Potashov, S. V. Rusakov, P. A. Smirnov, Yu V. Soloviev, L. N. Shtarkov, A. R. Terkulov, Ya A. Vazdik, M. N. Voichishin, M. V. Zatertyaev, E. A. Chudakov, T. B. Progulova, V. J. Zayachky, D. T. Burilkov, V. R. Krastev, P. K. Markov, G. G. Sultanov, P. T. Todorov, R. K. Trayanov, V. D. Cholakov, L. I. Abashidze, L. N. Abesalashvili, N. S. Amaglobeli, M. S. Chargeishvili, V. P. Dzhordzhadze, N. O. Kadagidze, V. D. Kekelidze, R. A. Kvatadze, N. L. Lomidze, G. V. Melitauri, G. I. Nikobadze, T. G. Pitskchelauri, G. T. Tatashvili, R. G. Shanidze, I. Ya Chasnikov, A. F. Kamburian, A. A. Loktionov, V. D. Nazarenko, Yu K. Potrebenikov, V. B. Sliusareva, V. I. Skorobogatova, J. Pazonyi, I. Veres, P. Zalán, M. V. Petrov

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

We present results of the exclusive diffractive reaction np → Λ0K0p at 0·08 <|t|<0·53 GeV2/c2 and momenta between 30-70 GeV/c at the Serpukhov neutron beam. The t-dependence is exp (Bt) with B= 11·4± 2·3 (GeV/c)-2 and it exhibits the diffractive minimum at |t| 0·28 GeV2/c2 for Λ0K0 masses M <1·8 GeV/c2. B decreases with increasing M. Correlation with the beam direction is observed in the rest frame of the Λ0K0 system: the cross section rises for the forward-going Λ0. The rise is more pronounced for higher M. The cross section of reaction np → Λ0K0p for 02/c2 is 10·3 ± 2·5 ± 2·8 μb.

Original languageEnglish
Pages (from-to)1293-1305
Number of pages13
JournalCzechoslovak Journal of Physics
Volume40
Issue number12
DOIs
Publication statusPublished - Dec 1990

Fingerprint

dissociation
momentum
neutrons
cross sections
neutron beams

ASJC Scopus subject areas

  • Physics and Astronomy(all)

Cite this

Smižanská, M., Hladký, J., Novák, M., Vecko, M., Aleev, A. N., Arefiev, V. A., ... Petrov, M. V. (1990). Diffractive dissociation reaction np → Λ0K0p for incident neutron momenta between 30 and 70 GeV/c - BIS-2 collaboration. Czechoslovak Journal of Physics, 40(12), 1293-1305. https://doi.org/10.1007/BF01599188

Diffractive dissociation reaction np → Λ0K0p for incident neutron momenta between 30 and 70 GeV/c - BIS-2 collaboration. / Smižanská, M.; Hladký, J.; Novák, M.; Vecko, M.; Aleev, A. N.; Arefiev, V. A.; Balandin, V. P.; Berdyshev, V. K.; Birulev, V. K.; Chvyrov, A. S.; Evsikov, I. I.; Grigalashvili, T. S.; Guskov, B. N.; Ivanchenko, I. M.; Kapishin, M. N.; Karpenko, N. N.; Kirillov, D. A.; Kosarev, I. G.; Kuzmin, N. A.; Likhachev, M. F.; Lyubimov, A. L.; Maksimov, A. N.; Moisenz, P. V.; Morozov, A. N.; Palchik, V. V.; Pose, A. V.; Prokeš, A.; Silvestrov, L. V.; Simonov, V. E.; Slepets, L. A.; Takhtamyshev, G. G.; Vlasov, N. V.; Hiller, K.; Klabun, Yu; Nowak, H.; Nowak, S.; Rysek, H. E.; Belousov, A. S.; Devitsin, E. G.; Fomenko, A. M.; Malinovski, E. I.; Pavlovskaya, V. V.; Potashov, S. Yu; Rusakov, S. V.; Smirnov, P. A.; Soloviev, Yu V.; Shtarkov, L. N.; Terkulov, A. R.; Vazdik, Ya A.; Voichishin, M. N.; Zatertyaev, M. V.; Chudakov, E. A.; Progulova, T. B.; Zayachky, V. J.; Burilkov, D. T.; Krastev, V. R.; Markov, P. K.; Sultanov, G. G.; Todorov, P. T.; Trayanov, R. K.; Cholakov, V. D.; Abashidze, L. I.; Abesalashvili, L. N.; Amaglobeli, N. S.; Chargeishvili, M. S.; Dzhordzhadze, V. P.; Kadagidze, N. O.; Kekelidze, V. D.; Kvatadze, R. A.; Lomidze, N. L.; Melitauri, G. V.; Nikobadze, G. I.; Pitskchelauri, T. G.; Tatashvili, G. T.; Shanidze, R. G.; Chasnikov, I. Ya; Kamburian, A. F.; Loktionov, A. A.; Nazarenko, V. D.; Potrebenikov, Yu K.; Sliusareva, V. B.; Skorobogatova, V. I.; Pazonyi, J.; Veres, I.; Zalán, P.; Petrov, M. V.

In: Czechoslovak Journal of Physics, Vol. 40, No. 12, 12.1990, p. 1293-1305.

Research output: Contribution to journalArticle

Smižanská, M, Hladký, J, Novák, M, Vecko, M, Aleev, AN, Arefiev, VA, Balandin, VP, Berdyshev, VK, Birulev, VK, Chvyrov, AS, Evsikov, II, Grigalashvili, TS, Guskov, BN, Ivanchenko, IM, Kapishin, MN, Karpenko, NN, Kirillov, DA, Kosarev, IG, Kuzmin, NA, Likhachev, MF, Lyubimov, AL, Maksimov, AN, Moisenz, PV, Morozov, AN, Palchik, VV, Pose, AV, Prokeš, A, Silvestrov, LV, Simonov, VE, Slepets, LA, Takhtamyshev, GG, Vlasov, NV, Hiller, K, Klabun, Y, Nowak, H, Nowak, S, Rysek, HE, Belousov, AS, Devitsin, EG, Fomenko, AM, Malinovski, EI, Pavlovskaya, VV, Potashov, SY, Rusakov, SV, Smirnov, PA, Soloviev, YV, Shtarkov, LN, Terkulov, AR, Vazdik, YA, Voichishin, MN, Zatertyaev, MV, Chudakov, EA, Progulova, TB, Zayachky, VJ, Burilkov, DT, Krastev, VR, Markov, PK, Sultanov, GG, Todorov, PT, Trayanov, RK, Cholakov, VD, Abashidze, LI, Abesalashvili, LN, Amaglobeli, NS, Chargeishvili, MS, Dzhordzhadze, VP, Kadagidze, NO, Kekelidze, VD, Kvatadze, RA, Lomidze, NL, Melitauri, GV, Nikobadze, GI, Pitskchelauri, TG, Tatashvili, GT, Shanidze, RG, Chasnikov, IY, Kamburian, AF, Loktionov, AA, Nazarenko, VD, Potrebenikov, YK, Sliusareva, VB, Skorobogatova, VI, Pazonyi, J, Veres, I, Zalán, P & Petrov, MV 1990, 'Diffractive dissociation reaction np → Λ0K0p for incident neutron momenta between 30 and 70 GeV/c - BIS-2 collaboration', Czechoslovak Journal of Physics, vol. 40, no. 12, pp. 1293-1305. https://doi.org/10.1007/BF01599188
Smižanská, M. ; Hladký, J. ; Novák, M. ; Vecko, M. ; Aleev, A. N. ; Arefiev, V. A. ; Balandin, V. P. ; Berdyshev, V. K. ; Birulev, V. K. ; Chvyrov, A. S. ; Evsikov, I. I. ; Grigalashvili, T. S. ; Guskov, B. N. ; Ivanchenko, I. M. ; Kapishin, M. N. ; Karpenko, N. N. ; Kirillov, D. A. ; Kosarev, I. G. ; Kuzmin, N. A. ; Likhachev, M. F. ; Lyubimov, A. L. ; Maksimov, A. N. ; Moisenz, P. V. ; Morozov, A. N. ; Palchik, V. V. ; Pose, A. V. ; Prokeš, A. ; Silvestrov, L. V. ; Simonov, V. E. ; Slepets, L. A. ; Takhtamyshev, G. G. ; Vlasov, N. V. ; Hiller, K. ; Klabun, Yu ; Nowak, H. ; Nowak, S. ; Rysek, H. E. ; Belousov, A. S. ; Devitsin, E. G. ; Fomenko, A. M. ; Malinovski, E. I. ; Pavlovskaya, V. V. ; Potashov, S. Yu ; Rusakov, S. V. ; Smirnov, P. A. ; Soloviev, Yu V. ; Shtarkov, L. N. ; Terkulov, A. R. ; Vazdik, Ya A. ; Voichishin, M. N. ; Zatertyaev, M. V. ; Chudakov, E. A. ; Progulova, T. B. ; Zayachky, V. J. ; Burilkov, D. T. ; Krastev, V. R. ; Markov, P. K. ; Sultanov, G. G. ; Todorov, P. T. ; Trayanov, R. K. ; Cholakov, V. D. ; Abashidze, L. I. ; Abesalashvili, L. N. ; Amaglobeli, N. S. ; Chargeishvili, M. S. ; Dzhordzhadze, V. P. ; Kadagidze, N. O. ; Kekelidze, V. D. ; Kvatadze, R. A. ; Lomidze, N. L. ; Melitauri, G. V. ; Nikobadze, G. I. ; Pitskchelauri, T. G. ; Tatashvili, G. T. ; Shanidze, R. G. ; Chasnikov, I. Ya ; Kamburian, A. F. ; Loktionov, A. A. ; Nazarenko, V. D. ; Potrebenikov, Yu K. ; Sliusareva, V. B. ; Skorobogatova, V. I. ; Pazonyi, J. ; Veres, I. ; Zalán, P. ; Petrov, M. V. / Diffractive dissociation reaction np → Λ0K0p for incident neutron momenta between 30 and 70 GeV/c - BIS-2 collaboration. In: Czechoslovak Journal of Physics. 1990 ; Vol. 40, No. 12. pp. 1293-1305.
@article{c742f037225447eca88efe6e56753dc5,
title = "Diffractive dissociation reaction np → Λ0K0p for incident neutron momenta between 30 and 70 GeV/c - BIS-2 collaboration",
abstract = "We present results of the exclusive diffractive reaction np → Λ0K0p at 0·08 <|t|<0·53 GeV2/c2 and momenta between 30-70 GeV/c at the Serpukhov neutron beam. The t-dependence is exp (Bt) with B= 11·4± 2·3 (GeV/c)-2 and it exhibits the diffractive minimum at |t| 0·28 GeV2/c2 for Λ0K0 masses M <1·8 GeV/c2. B decreases with increasing M. Correlation with the beam direction is observed in the rest frame of the Λ0K0 system: the cross section rises for the forward-going Λ0. The rise is more pronounced for higher M. The cross section of reaction np → Λ0K0p for 02/c2 is 10·3 ± 2·5 ± 2·8 μb.",
author = "M. Smižansk{\'a} and J. Hladk{\'y} and M. Nov{\'a}k and M. Vecko and Aleev, {A. N.} and Arefiev, {V. A.} and Balandin, {V. P.} and Berdyshev, {V. K.} and Birulev, {V. K.} and Chvyrov, {A. S.} and Evsikov, {I. I.} and Grigalashvili, {T. S.} and Guskov, {B. N.} and Ivanchenko, {I. M.} and Kapishin, {M. N.} and Karpenko, {N. N.} and Kirillov, {D. A.} and Kosarev, {I. G.} and Kuzmin, {N. A.} and Likhachev, {M. F.} and Lyubimov, {A. L.} and Maksimov, {A. N.} and Moisenz, {P. V.} and Morozov, {A. N.} and Palchik, {V. V.} and Pose, {A. V.} and A. Prokeš and Silvestrov, {L. V.} and Simonov, {V. E.} and Slepets, {L. A.} and Takhtamyshev, {G. G.} and Vlasov, {N. V.} and K. Hiller and Yu Klabun and H. Nowak and S. Nowak and Rysek, {H. E.} and Belousov, {A. S.} and Devitsin, {E. G.} and Fomenko, {A. M.} and Malinovski, {E. I.} and Pavlovskaya, {V. V.} and Potashov, {S. Yu} and Rusakov, {S. V.} and Smirnov, {P. A.} and Soloviev, {Yu V.} and Shtarkov, {L. N.} and Terkulov, {A. R.} and Vazdik, {Ya A.} and Voichishin, {M. N.} and Zatertyaev, {M. V.} and Chudakov, {E. A.} and Progulova, {T. B.} and Zayachky, {V. J.} and Burilkov, {D. T.} and Krastev, {V. R.} and Markov, {P. K.} and Sultanov, {G. G.} and Todorov, {P. T.} and Trayanov, {R. K.} and Cholakov, {V. D.} and Abashidze, {L. I.} and Abesalashvili, {L. N.} and Amaglobeli, {N. S.} and Chargeishvili, {M. S.} and Dzhordzhadze, {V. P.} and Kadagidze, {N. O.} and Kekelidze, {V. D.} and Kvatadze, {R. A.} and Lomidze, {N. L.} and Melitauri, {G. V.} and Nikobadze, {G. I.} and Pitskchelauri, {T. G.} and Tatashvili, {G. T.} and Shanidze, {R. G.} and Chasnikov, {I. Ya} and Kamburian, {A. F.} and Loktionov, {A. A.} and Nazarenko, {V. D.} and Potrebenikov, {Yu K.} and Sliusareva, {V. B.} and Skorobogatova, {V. I.} and J. Pazonyi and I. Veres and P. Zal{\'a}n and Petrov, {M. V.}",
year = "1990",
month = "12",
doi = "10.1007/BF01599188",
language = "English",
volume = "40",
pages = "1293--1305",
journal = "Czechoslovak Journal of Physics",
issn = "0011-4626",
publisher = "Springer Netherlands",
number = "12",

}

TY - JOUR

T1 - Diffractive dissociation reaction np → Λ0K0p for incident neutron momenta between 30 and 70 GeV/c - BIS-2 collaboration

AU - Smižanská, M.

AU - Hladký, J.

AU - Novák, M.

AU - Vecko, M.

AU - Aleev, A. N.

AU - Arefiev, V. A.

AU - Balandin, V. P.

AU - Berdyshev, V. K.

AU - Birulev, V. K.

AU - Chvyrov, A. S.

AU - Evsikov, I. I.

AU - Grigalashvili, T. S.

AU - Guskov, B. N.

AU - Ivanchenko, I. M.

AU - Kapishin, M. N.

AU - Karpenko, N. N.

AU - Kirillov, D. A.

AU - Kosarev, I. G.

AU - Kuzmin, N. A.

AU - Likhachev, M. F.

AU - Lyubimov, A. L.

AU - Maksimov, A. N.

AU - Moisenz, P. V.

AU - Morozov, A. N.

AU - Palchik, V. V.

AU - Pose, A. V.

AU - Prokeš, A.

AU - Silvestrov, L. V.

AU - Simonov, V. E.

AU - Slepets, L. A.

AU - Takhtamyshev, G. G.

AU - Vlasov, N. V.

AU - Hiller, K.

AU - Klabun, Yu

AU - Nowak, H.

AU - Nowak, S.

AU - Rysek, H. E.

AU - Belousov, A. S.

AU - Devitsin, E. G.

AU - Fomenko, A. M.

AU - Malinovski, E. I.

AU - Pavlovskaya, V. V.

AU - Potashov, S. Yu

AU - Rusakov, S. V.

AU - Smirnov, P. A.

AU - Soloviev, Yu V.

AU - Shtarkov, L. N.

AU - Terkulov, A. R.

AU - Vazdik, Ya A.

AU - Voichishin, M. N.

AU - Zatertyaev, M. V.

AU - Chudakov, E. A.

AU - Progulova, T. B.

AU - Zayachky, V. J.

AU - Burilkov, D. T.

AU - Krastev, V. R.

AU - Markov, P. K.

AU - Sultanov, G. G.

AU - Todorov, P. T.

AU - Trayanov, R. K.

AU - Cholakov, V. D.

AU - Abashidze, L. I.

AU - Abesalashvili, L. N.

AU - Amaglobeli, N. S.

AU - Chargeishvili, M. S.

AU - Dzhordzhadze, V. P.

AU - Kadagidze, N. O.

AU - Kekelidze, V. D.

AU - Kvatadze, R. A.

AU - Lomidze, N. L.

AU - Melitauri, G. V.

AU - Nikobadze, G. I.

AU - Pitskchelauri, T. G.

AU - Tatashvili, G. T.

AU - Shanidze, R. G.

AU - Chasnikov, I. Ya

AU - Kamburian, A. F.

AU - Loktionov, A. A.

AU - Nazarenko, V. D.

AU - Potrebenikov, Yu K.

AU - Sliusareva, V. B.

AU - Skorobogatova, V. I.

AU - Pazonyi, J.

AU - Veres, I.

AU - Zalán, P.

AU - Petrov, M. V.

PY - 1990/12

Y1 - 1990/12

N2 - We present results of the exclusive diffractive reaction np → Λ0K0p at 0·08 <|t|<0·53 GeV2/c2 and momenta between 30-70 GeV/c at the Serpukhov neutron beam. The t-dependence is exp (Bt) with B= 11·4± 2·3 (GeV/c)-2 and it exhibits the diffractive minimum at |t| 0·28 GeV2/c2 for Λ0K0 masses M <1·8 GeV/c2. B decreases with increasing M. Correlation with the beam direction is observed in the rest frame of the Λ0K0 system: the cross section rises for the forward-going Λ0. The rise is more pronounced for higher M. The cross section of reaction np → Λ0K0p for 02/c2 is 10·3 ± 2·5 ± 2·8 μb.

AB - We present results of the exclusive diffractive reaction np → Λ0K0p at 0·08 <|t|<0·53 GeV2/c2 and momenta between 30-70 GeV/c at the Serpukhov neutron beam. The t-dependence is exp (Bt) with B= 11·4± 2·3 (GeV/c)-2 and it exhibits the diffractive minimum at |t| 0·28 GeV2/c2 for Λ0K0 masses M <1·8 GeV/c2. B decreases with increasing M. Correlation with the beam direction is observed in the rest frame of the Λ0K0 system: the cross section rises for the forward-going Λ0. The rise is more pronounced for higher M. The cross section of reaction np → Λ0K0p for 02/c2 is 10·3 ± 2·5 ± 2·8 μb.

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=34249958023&partnerID=8YFLogxK

UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=34249958023&partnerID=8YFLogxK

U2 - 10.1007/BF01599188

DO - 10.1007/BF01599188

M3 - Article

AN - SCOPUS:34249958023

VL - 40

SP - 1293

EP - 1305

JO - Czechoslovak Journal of Physics

JF - Czechoslovak Journal of Physics

SN - 0011-4626

IS - 12

ER -