A search for very high energy neutrinos with BAIKAL deep underwater Cherenkov detector

V. A. Balkanov, I. A. Belolaptikov, L. B. Bezrukov, N. M. Budnev, R. V. Vasiljev, R. Wishnewski, O. N. Gaponenko, O. A. Gress, I. A. Danilchenko, Zh A.M. Dzhilkibaev, G. V. Domogatsky, A. A. Doroshenko, V. A. Shukov, D. Kiss, A. M. Klabukov, A. I. Klimov, S. I. Klimushin, A. P. Koshechkin, V. F. Kulepov, L. A. KuzmichevV. E. Kuznetsov, Yu O. Ljaudenskaite, B. K. Lubsandorzhiev, M. B. Milenin, R. R. Mirgazov, N. I. Moseiko, V. A. Netikov, E. A. Osipova, A. I. Panfilov, Yu V. Parfenov, L. V. Pan'kov, A. A. Pavlov, E. N. Pliskovsky, P. G. Pokhil, E. G. Popova, V. V. Prosin, V. A. Polechuk, M. I. Rozanov, V. Yu Rubzov, Yu A. Semeney, I. A. Sokalski, Ch Spiering, O. Straicher, B. A. Tarashansky, T. Ton, G. Toth, A. G. Chensky, S. V. Fialkovsky, I. V. Yashin

Research output: Contribution to journalArticle

1 Citation (Scopus)
Original languageEnglish
Pages (from-to)1659-1661
Number of pages3
JournalIzvestiya Akademii Nauk. Ser. Fizicheskaya
Volume65
Issue number11
Publication statusPublished - 2001
Externally publishedYes

ASJC Scopus subject areas

  • Physics and Astronomy(all)

Cite this

Balkanov, V. A., Belolaptikov, I. A., Bezrukov, L. B., Budnev, N. M., Vasiljev, R. V., Wishnewski, R., Gaponenko, O. N., Gress, O. A., Danilchenko, I. A., Dzhilkibaev, Z. A. M., Domogatsky, G. V., Doroshenko, A. A., Shukov, V. A., Kiss, D., Klabukov, A. M., Klimov, A. I., Klimushin, S. I., Koshechkin, A. P., Kulepov, V. F., ... Yashin, I. V. (2001). A search for very high energy neutrinos with BAIKAL deep underwater Cherenkov detector. Izvestiya Akademii Nauk. Ser. Fizicheskaya, 65(11), 1659-1661.